Menu

Condicions generals d’ús i de la contractació

Les presents Condicions generals d’ús i de la contractació (d’ara endavant, “les condicions generals”) regeixen l’accés i la utilització que l’usuari (d’ara endavant, “l’usuari”) realitza del lloc web www.nnparkings.com (d’ara endavant, “el lloc web”), així com la contractació de productes i serveis mitjançant aquest lloc web. Mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals, l’usuari manifesta:

 1. que ha llegit i comprèn la informació aquí exposada;
 2. que és una persona amb prou capacitat per a contractar;
 3. que assumeix totes les obligacions aquí exposades.

 

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del lloc web i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes condicions generals. Cal que l’usuari llegeixi atentament aquestes condicions generals cada vegada que accedeixi al lloc web, ja que aquest i les condicions generals poden haver patit modificacions.

 

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents condicions generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc web.

 

 1. Informació general del lloc web

En compliment d’allò establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’onze de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació, s’ofereix informació general sobre el lloc web:

Titular: JOSEL, S. L. U. (d’ara endavant, “Núñez i Navarro”).

Domicili social: Urgell, 230; 08036 Barcelona

C.I.F.: B08236127

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 36.980, foli 75, full 24.568, secció 2a, inscripció 88a

Correu electrònic: infoparkings@nyn.es

Telèfon: (+34) 93 363 6959

 

 1. Necessitat de registre

Amb caràcter general, mitjançant el simple accés als continguts del lloc web no serà necessari el registre de l’usuari, tot i que la utilització de determinats serveis sí podrà estar condicionada al seu registre previ. En aquests casos, li informarem prèviament d’aquest fet i de les condicions legals aplicables en matèria de privacitat.

Les dades introduïdes per l’usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas d’assignar-se a l’usuari registrat una contrasenya, aquest serà responsable en tot moment de la seva custòdia, assumint per tant qualsevol tipus de danys i perjudicis que poguessin derivar d’un ús indegut, així com de la seva cessió, revelació o pèrdua. Amb aquest objectiu, l’accés a àrees restringides o l’ús dels serveis i continguts realitzats sota la contrasenya d’usuari registrat es consideraran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en qualsevol cas d’aquest accés i ús.

 

 1. Normes d’utilització del lloc web

Serà obligació de l’usuari utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’acord a allò que estipula la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions generals. De la mateixa manera, és obligació seva fer un ús adequat dels serveis i continguts del lloc web i no fer-los servir per dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

A títol enunciatiu, i, en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir ni difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) que puguin causar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris d’internet.

III.- No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada ni autoritzada, material publicitari, correu brossa, missatges en cadena, d’estructures piramidals ni qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per aquest objectiu.

VI.- No introduir ni difondre qualsevol informació o continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar a altres usuaris fent servir les seves claus de registre als diferents serveis i continguts del lloc web.

VIII.- No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del lloc web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades personals.

L’usuari s’obliga a mantenir indemne a Núñez i Navarro davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que li pogués ser imposada com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les normes d’utilització anteriorment esmentades. A més, Núñez i Navarro es reserva el dret de sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis corresponent.

Núñez i Navarro es reserva també el dret de prohibir a qualsevol usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en aquestes condicions generals l’ús dels serveis oferts mitjançant aquest lloc web.

 

 1. Exclusió de responsabilitat

Núñez i Navarro no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest lloc web per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per aquest motiu, l’usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest lloc web.

 

L’accés de l’usuari al lloc web no implica per a Núñez i Navarro la obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon, doncs, a l’usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

Núñez i Navarro no es responsabilitza dels danys causats al programari o als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al lloc web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts en l’usuari que siguin causa d’errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant o prèviament a la prestació de l’esmentat servei.

 

 1. Continguts i serveis enllaçats mitjançant el lloc web

El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i, fins i tot, instruments de cerca que permeten que l’usuari accedeixi a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, els “llocs enllaçats”). En aquests casos, Núñez i Navarro només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-li a Núñez i Navarro, sense que aquesta comunicació comporti de cap manera la obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de llocs enllaçats pot pressuposar la formalització d’acords amb els seus responsables o titulars, ni la recomanació, promoció ni identificació de Núñez i Navarro amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Núñez i Navarro desconeix els continguts o serveis dels llocs enllaçats. Per aquest motiu no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Núñez i Navarro.

Posat que l’usuari pugui accedir o sigui redirigit a llocs enllaçats que permetin la contractació de serveis o productes, l’usuari sap i accepta que Núñez i Navarro actua com a mer intermediari facilitant aquest accés, per tant no es farà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol mena derivats de la lliure utilització o contractació d’aquests serveis i productes de tercers, així com de la seva manca de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat. Amb caràcter enunciatiu, i, en cap cas limitatiu, Núñez i Navarro no serà responsable dels danys ni dels perjudicis de qualsevol naturalesa derivats del compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers, la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, la inadequació i defraudació de les expectatives d’aquests serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tot tipus que puguin donar-se en aquests serveis i productes.

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, entenent, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font són propietat intel·lectual de Núñez i Navarro o de tercers. Cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual podran ser cedits a l’usuari i Núñez i Navarro se’n reserva tots els drets d’explotació.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Núñez i Navarro o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al lloc web n’atribueix cap dret.

 

 1. Preu

Tret d’indicació expressa en contra, els preus presentats al lloc web no inclouen l’IVA corresponent. El tipus d’IVA aplicable serà l’estipulat legalment en cada moment.

 

 1. Altres consideracions

Aquestes condicions generals només estan disponibles per a l’usuari en aquestes llengües: castellà, català, anglès i francès.

 

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul.la o ineficaç, aquest nul·litat o ineficàcia només afectaria a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul.la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcial no inclosa.

 

 1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Aquestes condicions generals es regiran i s’interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya. Núñez i Navarro i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se per l’accés, utilització i contractació de serveis a través del lloc web, als jutjats i tribunals de Barcelona, Espanya, llevat que la llei estableixi alguna altra regulació.